4/3/08

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 4-3-08

Text Box: ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΑΡΓΩΣ» Χαρρίσης 6 Αθήνα, ΤΚ 104 39 ΤΗΛ: 210 8818946, FAX:210 8818946, e-mail: pepsaee@otenet.grΕπείγον

Αθήνα, 4-3-08

Προς:

τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κύριο Δημήτρη Αβραμόπουλο

τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κύριο Γεώργιο Κωνσταντόπουλο

την Γενική Γραμματέα Πρόνοιας, Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρία Μαρία Τροχάνη

Κοιν.:

Προϊσταμένη Γεν. Διεύθυνσης Υγείας, κυρία Σ. Παναγοπούλου,

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, κυρία Ε. Πέτση

Διεύθυνση Οικονομικού

ΘΕΜΑ: Πιστώσεις για την Ψυχική Υγεία

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παρά τις προσπάθειες του ΥΥΚΑ για διασφάλιση πόρων για την Ψυχική Υγεία, δεν έχουν υπάρξει ακόμα τα αναμενόμενα αποτελέσματα και οι χρηματοδοτήσεις των μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης συνεχίζουν να υστερούν κατά 38 εκατ. Ευρώ για το 2008 (έχουν εξασφαλιστεί μόνο 38 εκατ. Ευρώ έναντι των 76 εκάτ. Ευρώ που απαιτούνται), μη συμπεριλαμβανομένων των οφειλών για το 2005, 2006 και 2007 που ανέρχονται περίπου σε 10 περίπου εκατ Ευρώ.

Με αυτό το ποσοστό υποχρηματοδότησης και τα χρέη των προηγούμενων ετών, καθημερινά διογκώνονται τα ήδη οξυμένα προβλήματα, οι εργαζόμενοι πάλι παραμένουν μήνες απλήρωτοι, τα ασφαλιστικά ταμεία διεκδικούν τις εισφορές που δεν καταβλήθηκαν και επιβάλουν τεράστια πρόστιμα, οι προμηθευτές διαμαρτύρονται και υποβάλουν αγωγές και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων μας υποβάλουν εξώσεις. Διαμορφώνεται έτσι ένα αρνητικότατο πλαίσιο για την λειτουργία των μονάδων, θέτοντας σε κίνδυνο πλέον ακόμα και την ίδια την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών μας, αφού η επαγγελματική εξουθένωση του προσωπικού και η αναπόφευκτη ποιοτική υποβάθμισης των προσφερόμενων υπηρεσιών, δεν εξασφαλίζουν πια την αναγκαία θεραπευτική και συναισθηματική σταθερότητα στους ασθενείς.

Τόσο οι Φορείς μας όσο και οι εργαζόμενοι μας αλλά και πολλοί από τους ασθενείς μας, έχουμε φτάσει στα όρια της αντοχής και πιστεύουμε ότι η συνέχιση αυτής της κατάστασης θέτει σε κίνδυνο την ψυχιατρική μεταρρύθμιση αλλά και όλους τους επωφελούμενους της, καταπατά τις υποχρεώσεις του Κράτους απέναντι στους πολίτες που το έχουν ανάγκη και μας εκθέτει τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην διεθνή κοινότητα ακυρώνοντας θεραπευτικές προσπάθειες και προσδοκίες ετών.

Η όλη κατάσταση δυστυχώς διαψεύδει τις προσδοκίες μας και τις δεσμεύσεις σας για άμεση εξασφάλιση σταθερής χρηματοδότησης και εξασφάλισης της βιωσιμότητας των δομών. Οι προβλέψεις σας για είσπραξη του τέλους 2% κοινωνικής και ανθρωπιστικής αντίληψης επί των προμηθειών του ΥΥΚΑ καθώς και για την άμεση είσπραξη των νοσηλίων, δεν επιβεβαιώθηκαν αφού δέκα μήνες μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου, η υλοποίηση τους ακόμα δεν είναι εφικτή και χρειάζεται ακόμα πολύς χρόνος.

Δεκάδες γραφειοκρατικά ζητήματα πρέπει να επιλυθούν ακόμα, αφού το σύστημα των προμηθειών δεν λειτουργεί γιατί δεν έχει αρχίσει καν η λειτουργία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας που ακόμα δεν έχει εγκατασταθεί στο υπό διαμόρφωση κτίριο της και οι διαδικασίες είσπραξης του νοσηλίου από τους φορείς μας βρίσκονται ακόμα στο στάδιο υποβολής δικαιολογητικών, δικαιολογητικά που έχουν ζητηθεί μόνο από το ΙΚΑ και το οποίο καθημερινά ζητάει και νέα, χωρίς να έχει διαμορφωθεί το αναγκαίο πλαίσιο και χωρίς να ξέρουμε πόσα ακόμα θα ζητήσει.

Πέρα από αυτά, ούτε η ρητή δέσμευση της κυβέρνησης στις 13-6-07 απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την πλήρη καταβολή των οφειλομένων ποσών για τα προηγούμενα έτη και την εξασφάλιση των αναγκαίων ποσών για το τρέχον έτος δεν έχει υλοποιηθεί, κάτι που αποτέλεσε βασική προϋπόθεση για τις διαπραγματεύσεις του ΕΣΠΑ σε ότι αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Εκτός όμως από τα οικονομικά ζητήματα, άλυτα συνεχίζουν να είναι μια σειρά από θεσμικά και κανονιστικά ζητήματα περί της λειτουργίας, οργάνωσης και διαχείρισης των μονάδων μας, αφού ακόμα αναμένουμε τις άδειες λειτουργίας και από τις εφημερίδες (Τα ΝΕΑ 25-2-08) μαθαίνουμε ότι ετοιμάζετε νομοσχέδιο για την σύσταση Επιτροπής Διοικητικού, Οικονομικού και Διαχειριστικού Ελέγχου, χωρίς την προηγούμενη διαμόρφωση συστήματος διαχείρισης και χωρίς κανέναν διάλογο με τους Φορείς. Πέρα από αυτά το ΥΥΚΑ έχει προχωρήσει ήδη σε σειρά ελέγχων σε φορείς μας, χωρίς εμείς να γνωρίζουμε ποιο είναι το πλαίσιο των ελέγχων.

Κύριε Υπουργέ,

στο πλαίσιο των παραπάνω και του στόχου μας για την απρόσκοπτη συνέχιση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και την διασφάλιση των δικαιωμάτων και τις ποιότητας ζωής των ασθενών μας θα θέλαμε να σας ζητήσουμε:

· την απρόσκοπτη συνέχιση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης και την διασφάλιση των δικαιωμάτων και τις ποιότητας ζωής των ασθενών μας με παράλληλη ολοκλήρωση της Τομεοποίησης και της ολοκλήρωσης του δικτύου Υπηρεσιών στην κοινότητα με την υλοποίηση των αναγκαίων πολιτικών και την εξασφάλιση όλων των αναγκαίων πόρων.

· την άμεση εξασφάλιση του συνόλου των αναγκαίων πόρων για το 2008, χωρίς να περιλαμβάνετε την είσπραξη του συνόλου των πόρων από το τέλος κοινωνικής και ανθρωπιστικής αντίληψης και τα νοσήλια

· την άμεση καταβολή όλων των οφειλομένων ποσών για τα έτη 2007, 2006 και 2005, σύμφωνα και με την δέσμευση της κυβέρνησης απέναντι στην Ε.Ε.

· την παρέμβαση σας για την επιτάχυνση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων με τα ασφαλιστικά ταμεία καθώς και την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την είσπραξη του τέλους κοινωνικής και ανθρωπιστικής αντίληψης, με παράλληλη εξασφάλιση της σταθερότητας αυτών των πόρων

· την ανάπτυξη διαλόγου για το θεσμικό πλαίσιο Διοικητικής, οικονομικής και διαχειριστικής λειτουργίας των μονάδων μας καθώς και για τα θέματα ποιότητας

· την πραγματοποίηση μιας συνάντησης μαζί σας,

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι η περαιτέρω καθυστέρηση των παραπάνω θα οδηγήσει σε νέες κινητοποιήσεις των εργαζομένων μας και θα μας εξαναγκάζει να κινηθούμε νομικά τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που δεν το επιδιώκουμε, αλλά που αποτελεί το έσχατο μέσο εξασφάλισης της βιωσιμότητας μας.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση σας και σας παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσης μας μέσω μιας συνάντησης, ελπίζοντας ότι αυτή επιτέλους θα πραγματοποιηθεί, γιατί παρόλο που σε όλες τις επιστολές μας ζητάμε την διεξαγωγή μιας συνάντησης, καμία συνάντηση δεν έχει υλοποιηθεί το τελευταίο διάστημα χωρίς την πίεση κάποιας κινητοποίησης.

.

Με εκτίμηση,

Για τους 36 φορείς του Δικτύου ΑΡΓΩΣ

Ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής

Η Γραμματέας της Συντονιστικής Επιτροπής

Θεοδωρουλάκης Μενέλαος

Γιαννακοπούλου Κλεονίκη