10/9/06

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΓΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ»

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

��ΑΡΓΩΣ��

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Δυνάμει της από 28-2-2005 συμφωνίας οι στο παρόν συμβαλλόμενοι συνέστησαν Δίκτυο με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο ��AΡΓΩΣ��. Η δράση του Δικτύου καθώς και των μελών του, κατά την επιδίωξη του σκοπού του, όπως αυτός προβλέπεται στη συμφωνία ίδρυσής του, διέπεται από την αρχή της προστασίας και του σεβασμού της αυτοτελούς ύπαρξης και δράσης κάθε μέλους, με τήρηση, όμως, των συμβατικών δεσμεύσεων που απορρέουν από την παραπάνω συμφωνία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΛΗ � ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

1. Τα μέλη του Δικτύου διακρίνονται σε ιδρυτικά και μη.

Ιδρυτικά μέλη είναι όσα έχουν υπογράψει τη με ημερομηνία 28-2-2005 συμφωνία σύστασης του Δικτύου, ακόμη και αν αποχωρήσουν και επανέλθουν στο Δίκτυο, ενώ μη ιδρυτικά είναι όσα αποκτούν την ιδιότητα μέλους του Δικτύου μετά την παραπάνω ημερομηνία.

2. Η επανάκτηση της ιδιότητας μέλους του Δικτύου είναι δυνατή, εκτός αν αυτή έγινε λόγω διαγραφής.

3. Η ιδιότητα μέλους οργάνου του Δικτύου είναι ανεξάρτητη από το πρόσωπο των νομίμων εκπροσώπων τους. Οποιαδήποτε μεταβολή στο πρόσωπο των νομίμων εκπροσώπων των μελών δεν ασκεί επιρροή στην ιδιότητα του μέλους ούτε συνεπάγεται καμία μεταβολή στη σύνθεση των οργάνων του Δικτύου.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Κάθε φορέας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της συμφωνίας σύστασης του Δικτύου, μπορεί να αποτελέσει μέλος του, χωρίς να υφίσταται οποιοδήποτε άλλο κώλυμα ή περιορισμός για την είσοδό του.

2. Ο φορέας που επιθυμεί να αποτελέσει μέλος του Δικτύου υποβάλει στη Συντονιστική Επιτροπή σχετική αίτηση, νομιμοποιητικά της εκπροσώπησής του έγγραφα καθώς και την πράξη ανάθεσης στον αιτούντα φορέα της υλοποίησης προγραμμάτων στον τομέα της ψυχικής υγείας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο άρθρο 4 της συμφωνίας σύστασης.

ΑΡΘΡΟ 4Ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Όλα τα μέλη του Δικτύου έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.

2. Τα μέλη του Δικτύου έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες του Δικτύου και της Συντονιστικής Επιτροπής.

3. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση και αντίγραφα οποτεδήποτε των βιβλίων και άλλων εγγράφων του Δικτύου, μετά από αίτησή του προς τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής.

4. Κάθε μέλος του Δικτύου που δεν αποτελεί και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής δικαιούται :

α) να παρίσταται στις συνεδριάσεις της με δικαίωμα λόγου, όχι όμως και ψήφου. Επίσης, η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να καλεί για τον παραπάνω σκοπό μέλη του Δικτύου να παραστούν στις συνεδριάσεις της.

β) να προτείνει θέματα της ημερήσιας διάταξης της επόμενης Συνόδου, με έγγραφο που θα απευθύνει προς τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής. Η εγγραφή του θέματος στην ημερήσια διάταξη της αμέσως επόμενης Συνόδου είναι υποχρεωτική για τον Πρόεδρο.

5. Μετά από αίτηση του Ό των μελών του Δικτύου προς τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής, τα μέλη της τελευταίας υποχρεούνται σε λογοδοσία. Η αίτηση πρέπει πάντα να αφορά συγκεκριμένη/ες υπόθεση/εις. Η λογοδοσία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αμέσως επόμενης Συνόδου, θέμα ημερήσιας διάταξης της οποίας αποτελεί.

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1.Η ιδιότητα μέλους του Δικτύου είναι αυστηρά αμεταβίβαστη με οποιονδήποτε τρόπο.

2. Όλα τα μέλη υποχρεούνται να συμμετέχουν ενεργά και πρόθυμα σε όλες τις προσπάθειες για την επιτυχία των σκοπών του Δικτύου, να προσέρχονται σε όλες τις Συνόδους και τις δραστηριότητές του, που αποφασίζονται σύμφωνα με τη συμφωνία σύστασης και τον παρόντα Κανονισμό και γενικά να βοηθούν το έργο της Συντονιστικής Επιτροπής.

3. Όλα τα μέλη δεσμεύονται από την αρχή του σεβασμού της μειοψηφίας, της ελεύθερης αποχώρησης όποιου το επιθυμεί, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και εχεμύθειας.

4. Τα μέλη υποχρεούνται να αποδεικνύουν εγγράφως την νόμιμη εκπροσώπησή τους σε κάθε λειτουργία τους ως μέλη του Δικτύου (π.χ. συμμετοχή σε Συνόδους) και να ενημερώνουν αμέσως και εγγράφως το Δίκτυο σε περίπτωση μεταβολής της σύνθεσης του οργάνου εκπροσώπησης.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Η απώλεια της ιδιότητας μέλους του Δικτύου επέρχεται : α) λόγω λύσης του νομικού προσώπου � μέλους ή με άλλο τρόπο κατάργησης της νόμιμης ύπαρξής του, β) με την εκούσια αποχώρησή του και γ) λόγω διαγραφής του.

2. Τα μέλη δικαιούνται να αποχωρήσουν από το Δίκτυο οποτεδήποτε, με απλή έγγραφη δήλωσή τους προς τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής. Η αποχώρηση εισάγεται στην αμέσως επόμενη Σύνοδο και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή. Ως ημερομηνία αποχώρησης θεωρείται η ημερομηνία της δήλωσης αποχώρησης. Μέχρι το χρονικό αυτό σημείο το μέλος που αποχωρεί διατηρεί όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητά του ως μέλους του Δικτύου.

3. Μέλος διαγράφεται από το Δίκτυο, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής, με απόφαση της Συνόδου, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία των 3/5 των μελών του Δικτύου και των παρισταμένων, αντίστοιχα. Το μέλος που προτείνεται για διαγραφή δεν στερείται στην περίπτωση αυτή του δικαιώματος ψήφου και δικαιούται να αναπτύξει τις απόψεις του στη Σύνοδο κατά της εισήγησης διαγραφής του, πριν τη θέση του θέματος σε ψηφοφορία . Η απόφαση της διαγραφής κοινοποιείται επί αποδείξει στο μέλος που διαγράφεται, εκτός εάν παρίσταται στη Σύνοδο κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση. Ως ημερομηνία διαγραφής θεωρείται η ημερομηνία συνεδρίασης της Συνόδου ή κοινοποίησης της απόφασης, κατά τις ανωτέρω διακρίσεις.

4. Λόγους διαγραφής αποτελούν :

α) Η παράβαση διατάξεων της συμφωνίας σύστασης ή του παρόντος Κανονισμού.

β) Η παραβίαση αποφάσεων της Συνόδου.

γ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων αντίθετων με τους σκοπούς του Δικτύου.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ � ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΡΘΡΟ 7Ο

ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1. Η Σύνοδος αποτελείται από όλα τα μέλη του Δικτύου, αποφασίζει για όλες τις υποθέσεις του, εκτός από εκείνες που κατά τη συμφωνία σύστασης και τον παρόντα Κανονισμό έχουν μεταβιβαστεί σε άλλο όργανο του Δικτύου και ασκεί την εποπτεία των οργάνων του. Στη Σύνοδο προεδρεύει τριμελής Επιτροπή, που εκλέγεται από τα μέλη της Συνόδου με απόλυτη πλειοψηφία, πριν από την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

2. Την Σύνοδο συγκαλεί ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής, ο οποίος και υπογράφει μαζί με το Γραμματέα την πρόσκληση της Συνόδου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η ημερήσια διάταξη και αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης. Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη τουλάχιστον 10 ημέρες πριν την ημερομηνία σύγκλησής της και αποδεικτικό για την αποστολή της σε όλα τα μέλη αποτελεί η ενυπόγραφη σημείωση του Προέδρου επί αυτής, που πρωτοκολλείται.

3. Οι Σύνοδοι είναι τακτικές και έκτακτες. Η τακτική Σύνοδος συγκαλείται μία φορά κάθε ημερολογιακό εξάμηνο.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

1. Η Σύνοδος συγκαλείται εκτάκτως :

α) Όποτε κρίνεται αναγκαίο από τη Συντονιστική Επιτροπή.

β) Eφόσον ζητηθεί, με έγγραφη αίτηση προς τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής, από το 1/3 τουλάχιστον των μελών του Δικτύου.

Στην παραπάνω περίπτωση (β) ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει τη Σύνοδο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα ημερησίας διάταξης αυτά που υποχρεωτικά πρέπει να αναφέρει η αίτηση ή και άλλα επιπρόσθετα. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αμελήσει, τότε τα μέλη που υπογράφουν την αίτηση συντάσσουν και υπογράφουν τα ίδια την πρόσκληση � ημερήσια διάταξη της Συνόδου.

2. Όσα ορίζονται στον παρόντα για τη σύγκληση και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην τακτική Σύνοδο ισχύουν και στην έκτακτη, με τη διαφοροποίηση ότι η προθεσμία σύγκλησής της συντέμνεται σε τέσσερις (4) ημέρες.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

1. Η Σύνοδος βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίστανται οι μισοί πλέον ενός των μελών και λαμβάνει αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, με την επιφύλαξη της ειδικής απαρτίας και πλειοψηφίας, που προβλέπεται σε διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ή της Συμφωνίας Σύστασης. Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας δεν λαμβάνονται υπ΄ όψιν οι λευκές και οι άκυρες ψήφοι.

Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Σύνοδος, τακτική ή έκτακτη, επαναλαμβάνεται την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία οποιουδήποτε αριθμού των μελών του Δικτύου.

2. Κατ΄ εξαίρεση, απαιτείται οπωσδήποτε αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα θέματα :

α) Μεταβίβαση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων σε όργανα του Δικτύου

β) Διαγραφή μέλους

γ) Έκπτωση συλλογικού οργάνου ή μέλους οργάνου του Δικτύου

δ) Τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού

Η αυξημένη απαρτία προϋποθέτει την παρουσία των 2/3 των μελών του Δικτύου, ενώ για τη λήψη απόφασης απαιτείται η θετική ψήφος των 3/5 των παρισταμένων.

3. Κάθε μέλος έχει μία μόνο ψήφο. Η ψηφοφορία είναι φανερή και γίνεται με ανάταση των χειρών. Μυστική γίνεται μόνο σε περίπτωση εκλογής σε θέση/εις οργάνου του Δικτύου, για προσωπικά ζητήματα, όταν θέμα της ημερήσιας διάταξης αποτελεί η διαγραφή μέλους του δικτύου ή έκπτωση μέλους οργάνου του Δικτύου, ιδίως της Συντονιστικής Επιτροπής καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που αποφασίσει η Σύνοδος.

4. Δεν επιτρέπεται η λήψη αποφάσεως για θέμα, το οποίο δεν αναγράφεται στην ημερήσια διάταξη της Συνόδου, παρά μόνο εάν συμφωνούν σε αυτό τα 3/5 των μελών που παρίστανται στη Σύνοδο.

ΑΡΘΡΟ 10o

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Το Δίκτυο εκπροσωπείται συλλογικά από 7μελή Συντονιστική Επιτροπή. Η Συντονιστική Επιτροπή δεν αποτελεί αποφασιστικό όργανο αλλά εκτελεστικό των αποφάσεων των Συνόδων. Αποφασιστικό όργανο μπορεί να αποτελέσει μόνο στα συγκεκριμένα πεδία που ειδικά η Σύνοδος μπορεί με απόφασή της να ορίσει.

2. Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά εκλέγονται από τη Σύνοδο μεταξύ των εκπροσώπων των μελών με αρχαιρεσίες, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Η δήλωση υποψηφιότητας γίνεται προς την τριμελή Επιτροπή Προεδρίας της Συνόδου αμέσως μετά την έναρξη των εργασιών της και με καταληκτικό χρονικό όριο την έναρξη συζήτησης του θέματος της ημερήσιας διάταξης που αναφέρεται στην ανάδειξη της νέας Συντονιστικής Επιτροπής.

3. Η εκλογή γίνεται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία θέση τακτικού μέλους, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων, ομοίως και σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ αναπληρωματικών μελών, για την σειρά προτεραιότητάς τους στην κατάληψη τακτικής θέσης.

4. Η ως άνω εκλεγόμενη Συντονιστική Επιτροπή εκλέγει μεταξύ των μελών της, αμέσως μετά την ανάδειξη της, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα. Η κατανομή των αξιωμάτων γίνεται διαδοχικά και για την εκλογή αυτή ισχύει η αρχή της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων. Αν δεν επιτευχθεί συγκρότηση σε σώμα κατά την πρώτη ψηφοφορία επαναλαμβάνεται άλλη μία φορά και αν και τη φορά αυτή δεν επιτευχθεί συγκρότηση σε σώμα, επαναλαμβάνεται για τρίτη φορά, οπότε ισχύει η αρχή της σχετικής πλειοψηφίας. Αν και την τρίτη φορά δεν κατανεμηθούν τα αξιώματα, τότε το μέλος που πλειοψήφισε συγκαλεί Σύνοδο για την εκλογή νέας Συντονιστικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο υποψηφίων για ένα αξίωμα γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων.

5. Η απερχόμενη Συντονιστική Επιτροπή παραδίδει στη νέα, μετά τη συγκρότησή της σε σώμα, όλα τα βιβλία, έγγραφα και άλλα στοιχεία του Δικτύου, συντασσόμενου πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής

6. Η Συντονιστική Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα, όταν παρίστανται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη αυτής και απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών και οι ψηφοφορίες είναι φανερές, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Επιτροπή. Σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος, όταν απουσιάζει ο πρώτος, δικαιούται μία ακόμη ψήφο.

7. Η Συντονιστική Επιτροπή υποχρεούται να συνεδριάζει τακτικώς μία (1) φορά τουλάχιστον μεταξύ δύο Συνόδων και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή εάν το ζητήσουν με έγγραφη αίτησή τους προς τον Πρόεδρο τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της, στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκληση περισσότερο από 10 ημέρες, τότε συγκαλούν την Επιτροπή σε συνεδρίαση τα μέλη που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση, τα οποία και καταρτίζουν, τότε μόνο, την ημερησία διάταξη.

8. Η Συντονιστική Επιτροπή εκλέγεται κάθε τέταρτη Σύνοδο, επομένως η θητεία της δεν μπορεί να υπερβεί τα 2 έτη. Μέχρι την εκλογή, όμως, νέων μελών της Επιτροπής, η παλαιά εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Δικτύου νομίμως. Η εγκατάσταση της Συντονιστικής Επιτροπής γίνεται αμέσως, μόλις συγκροτηθεί σε σώμα.

9. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις, εκπίπτει του αξιώματός του αυτοδικαίως. Σε περίπτωση που κατείχε αξίωμα, διενεργείται εκλογή για την πλήρωση μόνο αυτής της θέσης. Το τελευταίο ισχύει σε κάθε περίπτωση κένωσης θέσης μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής.

10. Σε περίπτωση που μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής απολέσει την ιδιότητά του με οποιονδήποτε τρόπο, αναπληρώνεται από τον πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος. Αν δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος, η Συντονιστική Επιτροπή λειτουργεί με μειωμένο αριθμό μελών, ο οποίος, όμως, δε μπορεί να είναι μικρότερος από 5, που απαιτείται για την απαρτία της. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο αριθμός των μελών της Επιτροπής μείνει μικρότερος από πέντε (5), τότε μέσα σε 15 ημέρες συγκαλείται υποχρεωτικά Σύνοδος, για να εκλέξει νέα Συντονιστική Επιτροπή.

11. Κάθε παραίτηση μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής υποβάλλεται έγγραφα προς τον Πρόεδρο και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή. Ως ημερομηνία παραίτησης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου της παραίτησης από τον Πρόεδρο. Το ίδιο ισχύει και για την παραίτηση από το αξίωμα.

12. Σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής τηρούνται πρόχειρα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται και σφραγίζονται κατά την ημέρα της συνεδρίασης από όλα τα παριστάμενα μέλη. Στην επόμενη συνεδρίαση υπογράφονται και σφραγίζονται τα καθαρογραμμένα πρακτικά, οπότε καταστρέφονται τα πρόχειρα.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η Συντονιστική Επιτροπή ασκεί το έργο της εκτέλεσης των αποφάσεων των Συνόδων, του συντονισμού της δράσης του Δικτύου και της προώθησης, με κάθε νόμιμη ενέργεια, επιδίωξης του σκοπού του.

Η Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να αναθέτει το έργο της εκπροσώπησης του Δικτύου σε μέλος της, γενικά ή ειδικά. Εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική απόφαση, η εξουσία εκπροσώπησης ασκείται από τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια, η οποία δύναται να συμβάλει στην υλοποίηση των σκοπών του Δικτύου και των αποφάσεων των Συνόδων, ενδεικτικά :

α) Παρέχει στα μέλη του κάθε πληροφορία που ζητούν και αλληλογραφεί μαζί τους.

β) Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες λειτουργίας του Δικτύου και των οργάνων του, αποφασίζει και πραγματοποιεί συγκεντρώσεις και άλλες εκδηλώσεις για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Δικτύου.

γ) Εγγράφει ή διαγράφει τα μέλη σύμφωνα με τον παρόντα, φροντίζει για την έγκαιρη τακτοποίηση όλων των οφειλών σε τρίτους, που αναφέρονται σε δαπάνες λειτουργίας του Δικτύου και γενικά προβαίνει σ� όλες τις πράξεις που είναι αναγκαίες για την ορθή λειτουργία του Δικτύου.

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Συντονιστικής Επιτροπής συγκαλεί αυτή σε συνεδριάσεις τακτικές ή έκτακτες, όπως ειδικότερα ορίζεται στον πρόντα, καταρτίζει την ημερησία διάταξη, την οποία και ανακοινώνει στα μέλη με την πρόσκληση για τη συνεδρίαση. Προεδρεύει και διευθύνει τις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής, εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα θέτει σε ψηφοφορία. Φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων των Συνόδων και της Επιτροπής, πραγματοποιώντας τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές με κυβερνητικούς, υπηρεσιακούς, συνδικαλιστικούς, πολιτιστικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς κ.λ.π. παράγοντες (είτε μόνος του είτε με άλλα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής), συγκαλεί τις Συνόδους, όπως ορίζεται στον παρόντα, συνυπογράφει με το Γραμματέα και ένα ακόμη μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής όλα τα έγγραφα της οικονομικής διαχείρισης, ασκεί την ταμειακή διαχείριση του Δικτύου και προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες λειτουργίας του. Διενεργεί την αλληλογραφία του Συλλόγου, τηρεί τα βιβλία του Δικτύου και τα πρακτικά και φυλάσσει τα αρχεία και την σφραγίδα.

2. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ αναπληρώνει τον απόντα ή κωλυόμενο Πρόεδρο, σε όλες τις αρμοδιότητες του.

3. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ συνδράμει τον Πρόεδρο στη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης κάθε συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής και των Συνόδων, την οποία συνυπογράφει, συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα της οικονομικής διαχείρισης και ασκεί και όσες άλλες αρμοδιότητες του ανατίθενται με τον παρόντα. Εάν ο Γραμματέας αδιαφορεί ή αρνείται την σύμπραξή του στη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης και την υπογραφή της πρόσκλησης, στις παραπάνω ενέργειες προβαίνει μόνος του ο Πρόεδρος. Ο Γραμματέας υποχρεούται στην επόμενη Συντονιστική Επιτροπή ή Σύνοδο � αναλόγως ποιου οργάνου τη σύγκληση αφορούσε η πρόσκληση - να αιτιολογήσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Η αδιαφορία ή άρνηση του Γραμματέα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παρακωλύσει τη σύγκληση και συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής και της Συνόδου.

Όταν απουσιάζει ή έχει δηλώσει εγγράφως ότι κωλύεται ο γραμματέας αναπληρώνεται από οποιοδήποτε άλλο μέλος αποφασίζει η Επιτροπή σε όλες του τις αρμοδιότητες.

ΑΡΘΡΟ 13Ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Η σύγκληση της Συντονιστικής Επιτροπής γίνεται με έγγραφη πρόσκληση, η οποία περιέχει την ημερήσια διάταξη καθώς και τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης. Εφόσον δεν συγκεντρωθεί απαρτία, απαιτείται πάντα νέα πρόσκληση.

2. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ορισμένη ημερομηνία συνεδρίασης. Η αποστολή της πρόσκλησης εμπροθέσμως αποδεικνύεται με σημείωση του Προέδρου επί του πρωτοτύπου αυτής, που πρωτοκολλείται.

3. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συντάσσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής με το Γραμματέα και συνυπογράφουν την πρόσκληση.

ΑΡΘΡΟ 14Ο

ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής απολύει την ιδιότητά του λόγω παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμά του. Η έκπτωση μπορεί να αφορά και τη Συντονιστική Επιτροπή συλλογικά.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή εκπίπτει συλλογικά σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο έχει καταστεί αδύνατη η λειτουργία της ως συλλογικού οργάνου ή σε περίπτωση που υποβληθεί αιτιολογημένη μομφή εναντίον της, υπογεγραμμένη από τα 3/5 τουλάχιστον των μελών του Δικτύου.

3. Λόγους έκπτωσης μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής αποτελούν: α) αυτοδικαίως η απώλεια της ιδιότητας μέλους του Δικτύου, β) η συνδρομή λόγου διαγραφής μέλους, κατά τον παρόντα, γ) η μη συνεπής και υπεύθυνη εκπλήρωση των καθηκόντων που ανατίθενται στο μέλος, δ) η στέρηση, μερικώς ή ολικώς της εξουσίας διαχείρισης και διάθεσης της περιουσίας του νομικού προσώπου, ε) αυτοδικαίως η λύση του προσώπου.

Εκτός των περιπτώσεων αυτοδίκαιης έκπτωσης, απαιτείται η τήρηση της ίδιας διαδικασίας που προβλέπεται και για τη διαγραφή μέλους του Δικτύου.

4. Η Συντονιστική Επιτροπή ή κάθε μέλος ατομικά δικαιούται σε προφορική ή (και) έγγραφη απολογία. Η ψηφοφορία διεξάγεται οπωσδήποτε μυστικά.

ΑΡΘΡΟ 15Ο

ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής υποχρεούνται να εκτελούν τις αρμοδιότητες της θέσης τους με επιμέλεια, ευθυνόμενα έναντι των λοιπών μελών του Δικτύου για κάθε αμέλεια.

ΑΡΘΡΟ 16Ο

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ � ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Η Σύνοδος του Δικτύου είναι αρμόδια να συγκροτεί Επιτροπές για τη μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων. Η Επιτροπή λαμβάνει το ειδικότερο όνομά της από το αντικείμενο ανάθεσης.

2. Μέλη της Επιτροπής μπορεί να αποτελέσουν εκπρόσωποι, εργαζόμενοι ή με άλλο τρόπο συνδεόμενοι με οποιοδήποτε μέλος του Δικτύου. Κάθε μέλος δικαιούται κατά τη Σύνοδο, όπου η συγκρότηση Επιτροπής εντάσσεται ως θέμα ημερήσιας διάταξης, να προτείνει τη συμμετοχή του στην Επιτροπή δια των φυσικών προσώπων που επιθυμεί, ονομαστικά, με προσκόμιση και βιογραφικού σημειώματός τους. Η Σύνοδος αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Σε καμία περίπτωση τα μέλη της Επιτροπής δεν μπορεί να είναι περισσότερα από επτά (7). Κατά την επιλογή των μελών των Επιτροπών η Σύνοδος προσπαθεί να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη του Δικτύου και σε ειδικότητες κατά το δυνατόν εγγύτερες στο αντικείμενο ανάθεσης. Εάν κατά τη κρίση της Συνόδου το τελευταίο δεν είναι δυνατό, θα πρέπει να αναβάλλεται η λήψη απόφασης.

3. Η Σύνοδος στην απόφασή της συγκρότησης της Επιτροπής προσδιορίζει ακριβώς το αντικείμενο μελέτης και προώθησης που ενδιαφέρει το Δίκτυο, παρέχει οδηγίες και διευκρινήσεις δράσης και θέτει προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου της Επιτροπής, που μπορεί να ανανεωθεί ή παραταθεί. Επίσης ορίζει ένα από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπή ως συντονιστή του έργου της Επιτροπής.

4. Εφόσον η Σύνοδος δεν αποφασίσει διαφορετικά, η λειτουργία τη Συντονιστικής Επιτροπής διέπεται από τους παρακάτω κανόνες :

α) Η Επιτροπή αποτελεί συλλογικό όργανο του Δικτύου, η διάρκεια της οποία αρχίζει με τη λήψη της απόφασης συγκρότησής της και λήγει με την υποβολή της σχετικής έκθεσης στη Σύνοδο. Συνεδριάζει έγκυρα, εφόσον παρίσταται η πλειοψηφία των μελών της και αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων.

β) Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της αναφέρεται εγγράφως στη Συντονιστική Επιτροπή, για οποιοδήποτε πρόβλημα.

γ) Είναι δυνατή η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της Επιτροπής, με απόφασή της.

δ) Μετά την ολοκλήρωση του έργου της, η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει έκθεση στη Σύνοδο, στην οποία θα παρουσιάζει αυτό αναλυτικά. Την έκθεση οφείλουν να υπογράψουν όλα τα μέλη της Επιτροπής. Εάν κάποιο μέλος αρνείται, αναφέρει εγγράφως στο τέλος της έκθεσης τους λόγους της διαφωνίας του. Η Σύνοδος ζητά όλες τις αναγκαίες διευκρινήσεις από τα μέλη της Επιτροπής, που παρίστανται στη συνεδρίασή της και αποφασίζει περαιτέρω για τον τρόπο αξιοποίησης του αποτελέσματος του έργου της, εφόσον παρίσταται τέτοια περίπτωση.

5. Τα μέλη της Επιτροπής δεν συνδέονται συμβατικά, εξαιτίας της ιδιότητάς τους αυτής, με το Δίκτυο με κανέναν τρόπο. Δεν δικαιούνται αμοιβή με υπόχρεο το Δίκτυο ή κάποιο μέλος του. Οποιαδήποτε τυχόν απαίτησή τους στρέφεται αποκλειστικά κατά του μέλους του Δικτύου που το πρότεινε κατά την παρ.2 του παρόντος άρθρου. Στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής και στην έκθεσή της τα μέλη συνομολογούν την εξ αρχής γνώση και αποδοχή του όρου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 17Ο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1. Ο σκοπός του Δικτύου δεν είναι και δεν μπορεί να μετατραπεί σε κερδοσκοπικό, ενώ οποιαδήποτε οικονομική δυνατότητα προορίζεται αποκλειστικά και μόνο εξ αρχής για την κάλυψη των εξόδων δράσης και λειτουργίας του Δικτύου.

2. Σε περίπτωση συναλλαγής με τρίτα πρόσωπα, όπου απαιτείται κατά Νόμο η έκδοση νόμιμων παραστατικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ., αυτή θα γίνεται στο όνομα των μελών του Δικτύου εκ περιτροπής και μέχρι το ισόποσο για κάθε μέλος. Αντίγραφα των νόμιμων παραστατικών διατηρούνται στο αρχείο του Δικτύου. Επί των αντιγράφων υπογράφει ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας.

ΑΡΘΡΟ 18Ο

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

1. Οτιδήποτε αποκτάται και προορίζεται για την εξυπηρέτηση του σκοπού λειτουργίας του Δικτύου ανήκει εξ αδιαιρέτου σε όλα τα μέλη, μεταξύ των οποίων συνιστάται κοινωνία δικαιώματος. Εξαιρείται οτιδήποτε παραχωρείται από μέλη προς το Δίκτυο με σκοπό την προσωρινή εξυπηρέτησή της δράσης του ή και από τρίτα πρόσωπα εφόσον διατυπώνεται αντίστοιχη επιφύλαξη.

2. Τα μέλη που αποχωρούν από το Δίκτυο για οποιονδήποτε λόγο και αιτία παύουν αυτοδικαίως, από την ημερομηνία της αποχώρησής τους, να αποτελούν συγκοινωνούς κατά τα ανωτέρω, χωρίς να έχουν καμία απαίτηση κατά του Δικτύου ή κατά των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 19Ο

ΒΙΒΛΙΑ

1. Στο Δίκτυο τηρούνται οπωσδήποτε τα ακόλουθα βιβλία :

α) Βιβλίο Μελών του Δικτύου, όπου αναγράφονται η επωνυμία και ο τυχόν διακριτικός τίτλος του μέλους, η έδρα του, η ημερομηνία εγγραφής και τυχόν διαγραφής του, το ΑΦΜ και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. Επίσης τηρείται χωριστός για κάθε μέλος φάκελος, όπου περιέχονται όλα τα νομιμοποιητικά της εκπροσώπησής του έγγραφα.

β) Βιβλίο Πρακτικών Συνόδων.

γ) Βιβλίο Πρακτικών Συντονιστικής Επιτροπής

δ) Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων � Εξερχομένων Εγγράφων. Όλα τα πρωτοκολλούμενα έγγραφα φυλάσσονται στο αρχείο πρωτοκόλλου.

2. Όλα τα παραπάνω πριν από τη χρήση τους, σφραγίζονται, αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο από τον στο χρόνο εκείνο Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής και στο τελευταίο φύλλο από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα και ένα ακόμη μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής. Εφόσον η τήρηση των παραπάνω βιβλίων γίνεται σε κινητά φύλλα, απαιτείται σε κάθε φύλλο η συνυπογραφή του Προέδρου, Αντιπροέδρου και ενός ακόμη μέλους της Συντονιστικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 20Ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Το Δίκτυο έχει σφραγίδα ορθογώνιου σχήματος, στην οποία αναγράφεται η επωνυμία του, ο διακριτικός του τίτλος και το έτος σύστασής του.

Κανένα έγγραφο δεν δεσμεύει το Δίκτυο εάν δεν φέρει τη νόμιμη σφραγίδα του καθώς και την υπογραφή του νομίμως εκπροσωπούντος αυτό οργάνου.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΡΘΡΟ 21Ο

1. Το Δίκτυο δεν λύνεται σε περίπτωση μείωσης των μελών του, παρά μόνο εάν ο αριθμός τους είναι κάτω των πέντε (5).

2. Το Δίκτυο δεν λύνεται με καταγγελία μέλους, η οποία, ακόμη και αν γίνει, θεωρείται ως αίτηση αποχώρησης και τηρείται η προβλεπόμενη στον παρόντα διαδικασία.

3. Το Δίκτυο δύναται να λυθεί με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του.

4. Μετά τη λύση του Δικτύου παύει η ισχύς όλων των συμφωνιών και αποφάσεων μεταξύ των μελών.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 22Ο

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των μελών κατά τη λειτουργία του Δικτύου ακόμη και λόγω αμφισβήτησης των αποφάσεων των οργάνων του ή ερμηνείας, εφαρμογής και εκτέλεσης των τελευταίων, του Κανονισμού Εργασιών ή άλλων πράξεων, θα επιζητείται η επίλυσή της κατ΄ αρχήν συμβιβαστικά στο πλαίσιο λειτουργίας της Συνόδου.

ΑΡΘΡΟ 23Ο

1. Ο παρών Κανονισμός ισχύει από την υπογραφή του από όλα τα μέλη του Δικτύου. Για το σκοπό αυτό τα μέλη υπογράφουν χρονολογημένα.

2. Ο Κανονισμός δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση της Συνόδου, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 9 παρ. 2.

3. Ο παρών Κανονισμός δεν μπορεί να περιέχει ρυθμίσεις αντίθετες ή διαφορετικές από εκείνες της Συμφωνίας για τη σύσταση του Δικτύου. Σε κάθε περίπτωση, υπερισχύει η Συμφωνία.

4. Όσα δεν προβλέπει ο Κανονισμός δύναται να ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συνόδου των μελών.

Το παρόν αποτελεί τον Κανονισμό Λειτουργίας και Εργασιών του «ΔΙΚΤΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» με το διακριτικό τίτλο ��ΑΡΓΩΣ��, αποτελείται από 23 άρθρα, εγκρίθηκε στο πλαίσιο της με ημερομηνία 6-9-2005 Συνόδου των μελών του Δικτύου και υπογράφεται από όλα τα μέλη, όπως ακολουθεί.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: